Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Stanowisko Zarządu ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką-Liberę i Tomasza Cimoszewicza

Wałbrzych, dnia 26 sierpnia 2016 r.

L.dz. 86/2016

Pani Beata Małecka – Libera

Poseł na Sejm RP

Pan Tomasz Cimoszewicz

Poseł na Sejm RP

Po zapoznaniu się z interpelacją nr 3797 w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i z interpelacją nr 3718 w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Wałbrzychu, reprezentujący 2885 członków Polskiego Związku Działkowców w tym Ogrodzie, niniejszym stwierdza, że obie interpelacje wymierzone są przeciwko prawom działkowców i przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców.

Działkowcy czytają strony internetowe Sejmu i wieść o interpelacjach złożonych przez Panią poseł i Pana Posła błyskawicznie rozniosła się po Ogrodzie i wywołała wśród działkowców zaniepokojenie i oburzenie. Słów krytyki, co do intencji wynikających z tych interpelacji, wypowiedzianych przez działkowców nie sposób przenieść dosłownie do niniejszego listu. Gromady działkowców przychodzą do Zarządu ROD i zadają pytania: „Czy już nigdy nie będziemy mogli spokojnie korzystać z działek? Dlaczego musimy pozostawać w sytuacji zagrożenia likwidacją naszej ogólnopolskiej organizacji, a tym samym utraty wszystkich praw do działek?”

Szczególnie bulwersującym działkowców jest powoływanie się w interpelacjach na fałszywe i oszczercze zarzuty wobec Polskiego Związku Działkowców oraz kwestionowanie z premedytacją przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczących procesu wyodrębniania ogrodów z Polskiego Związku Działkowców.

Obie interpelacje faworyzują przepisy niekonstytucyjnego projektu ustawy o ogrodach działkowych z 2009 r. i tzw. projektu posła Huskowskiego, przy czym interpelujący sięgają po znane działkowcom metody dyskryminowania ich organizacji, stwarzania pozorów dbałości o prawa działkowców, podczas gdy działkowcy tych praw nie kwestionują i nie chcą żadnych zmian ustawy. Znamiennym przy tym jest, że sposób formułowania bezzasadnych zarzutów odnoszących się do przepisów ustawy oraz w odniesieniu do Polskiego Związku Działkowców jest tożsamy z retoryką stosowaną przez posłów PO a szczególnie przez poseł Krystynę Sibińską w 2013 r. podczas prac sejmowych poprzedzających uchwalenie obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pani poseł Beata Małecka postuluje o zmniejszenie frekwencji działkowców na zebraniu wyodrębniającym aby w ten sposób mniejszość działkowców mogła decydować za większość? Taki właśnie model „demokracji” Pani poseł proponuje działkowcom.

Pani poseł, działkowcy to nie stado bezmyślnych klakierów i nigdy nie zaakceptują Pani propozycji.

Panu posłowi Tomaszowi Cimoszewiczowi marzy się likwidacja Polskiego Związku Działkowców i oddanie ogrodów pod władztwo gmin, by te mogły bez ograniczeń decydować o ich likwidacji. Gdzie tu jest troska o prawa działkowców, skoro po likwidacji Polskiego Związku Działkowców gminy jako właściciele terenów ogrodów miałyby nieograniczoną swobodę dysponowania nimi. Kto wówczas obronił by ogrody działkowe przed likwidacją? Z pewnością żaden z posłów nie zajmowałby się sprawami gminnych ogrodów działkowych i działkowcami, którzy bez własnej ogólnopolskiej organizacji stali by się bezbronnymi petentami, a nie partnerami dla władz gminnych.

Działkowcy nie chcą żadnych zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i nie godzą się aby posłowie podejmowali jakiekolwiek inicjatywy przeciwko tej ustawie i przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców. Ten Związek stanowi ponad milion jego członków – działkowców. Działkowcy chcieli mieć swoją organizację i założyli ją ponad 35 lat temu i niech tak pozostanie.

Jednocześnie działkowcy z ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu dziękują sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Panu Kazimierzowi Smolińskiemu za rzeczową odpowiedź na interpelacje.

Zarząd ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu

Do wiadomości:

1. Pan Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa..

2. Polski Związek Działkowców Krajowa Rada.

3. Polski Związek Działkowców Okręg Sudecki.