Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Uregulowanie stanu prawnego części gruntu ROD „Podzamcze”

W 2018 roku Okręgowy Zarząd Sudecki PZD wystąpił w wnioskiem do Starosty Powiatu Wałbrzyskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 19 stycznia 2016 roku nieodpłatnego prawa użytkowania części nieruchomości o powierzchni ponad 1 hektara zajmowanej przez  Rodzinny Ogród Działkowy „Podzamcze” w Wałbrzychu, której właścicielem był Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do wniosku został dołączony plan zagospodarowania ROD, dokumentacja fotograficzna w celu zobrazowania stanu zagospodarowania istniejących na ww. gruncie 32 działek rodzinnych oraz posiadanego mienia działkowców i PZD, w tym rozległej sieci wodociągowej ROD.

W dniu 7 sierpnia 2018 roku Starosta Wałbrzyski poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia prawa użytkowania. Na podstawie oględzin przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2018 roku przez pracownika Starostwa Powiatu Wałbrzyskiego przy udziale Prezesa ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu oraz przedstawiciela KOWR ustalono, że na części powyższej nieruchomości gruntowej znajdują się działki rodzinne wraz z elementami infrastruktury ogrodowej do której należą m.in. altany, szklarnie, ogrodzenia, studnie, nasadzenia, alejki, sieć wodociągowa. W świetle ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r., poz 2176 ze zm.) przez pojęcie rodzinnych ogrodów działkowych należy zrozumieć wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele ROD, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o rod, w stosunku do rodzinnego ogrodu działkowego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, to której stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD nie może wykazać tytułu prawnego, właściciel nieruchomości w terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszej ustawy może wydać decyzję o likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego. W przypadku zaniechania wydania powyższej decyzji, stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nabywa prawo użytkowania.

Na podstawie powyższych przepisów właściciel terenu zajętego przez ogród mógł wydać decyzję o jego likwidacji, albo w przypadku zaniechania jej wydania w określonym terminie powinien stwierdzić nabycie prawa użytkowania przez stowarzyszenie ogrodowe.

Nie została wydana decyzja o likwidacji części terenu ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu, a zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że dana nieruchomość stanowi integralną część ogrodu. Na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 12 maja 2020 roku Starosta Powiatu Wałbrzyskiego w drodze decyzji stwierdził nabycie przez Polski Związek Działkowców, prawa użytkowania nieruchomości o pow. 1,3027 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa zajmowanej przez ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu.

Prezes Zarządu ROD

Piotr Piątek