Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

ŻĄDANIE SPROSTOWANIA DO ARTYKUŁU PT. „ZAPŁAĆ…ALBO SPALĘ CI ALTANĘ”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Wałbrzychu publikuje żądan22e sprostowania do artykułu pt. „Zapłać…albo spalę ci altanę”, zamieszczonego w wydaniu nr 56/2015 Gazety bezpłatnej Nasz Region Dolnośląski.
Wałbrzych, 22 czerwca 2015 r.


Żądanie zamieszczenia sprostowania

Na podstawie art. 31 a ustawy Prawo prasowe w związku z opublikowaniem w bezpłatnej gazecie „Nasz Region” Nr 56/2015 artykułu Dariusza Gustaba, zatytułowanego „Zapłać … albo spalę ci altanę”, w którym w zdecydowanej większości podane zostały nieprawdziwe informacje o rzekomej bezradności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Wałbrzychu wobec kradzieży na działkach, włamań do altan i przeznaczania środków finansowych na świadczenia i nagrody zamiast na przeciwdziałanie kradzieżom i rozbojom w Ogrodzie oraz o wysokości składki członkowskiej, która wpływa do Okręgu Sudeckiego – Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Wałbrzychu niniejszym domaga się opublikowania następującego sprostowania:
Nieprawdziwe są w w/w artykule informacje o rzekomym braku działań Zarządu ROD „Podzamcze” wobec kradzieży i dewastacji mienia działkowców. Zarząd Ogrodu może podejmować i realizować jedynie takie działania, na które otrzymał aprobatę działkowców w postaci uchwały podjętej na walnym zebraniu działkowców – członków PZD ( konferencji delegatów). W przedmiotowej sprawie na żadnym walnym zebraniu działkowcy nie podjęli uchwały. Wnioskowali natomiast o współpracę zarządu z policją i strażą miejską w zakresie patrolowania terenu Ogrodu. Patrole te są prowadzone w ramach możliwości czasowych tych organów. Natomiast sami działkowcy nie wyrazili woli udziału w patrolach Ogrodu, aczkolwiek wnioskowali o powołanie doraźnej komisji bezpieczeństwa, jednak nikt z działkowców do tej komisji nie chciał przystąpić. Na walnych zebraniach w okresie poprzedzającym minioną kadencję, a także na konferencjach delegatów ROD „Podzamcze” w latach 2010 – 2013 r. uczestniczyli przedstawiciele wałbrzyskiej Policji i Straży Miejskiej, którzy informowali delegatów o działaniach i efektach w zakresie wykrywania sprawców włamań i dewastacji mienia działkowców i apelowali aby działkowcy jako poszkodowani właściciele mienia informowali Policję o każdym przypadku kradzieży i dewastacji. Zachęcano także, aby działkowcy ubezpieczali swoje mienie na działkach. Również zarząd Ogrodu na zebraniach sektorów i konferencjach apelował wielokrotnie by działkowcy w trosce o swoje mienie a także o własne bezpieczeństwo na działkach zgłaszali Policji i Straży Miejskiej wszystkie przypadki kradzieży, dewastacji oraz zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa na działce. Wielu sprawców kradzieży i dewastacji na mieniu działkowców zostało ujętych prze Policję i w ostatnich 2-ch latach przypadki te występują sporadycznie Ponadto zarząd ROD „Podzamcze” dokonał wstępnego rozeznania kosztów zlecenia ochrony Ogrodu i nie wyklucza zlecenia tej ochrony w Ogrodzie o ile działkowcy zgodzą się ponosić koszty z tym związane.
Nieprawdziwe są informacje, że zarząd Ogrodu w 2014 r. przeznaczył „aż 130 000 zł na świadczenia finansowe” oraz, że „w 2015 r. tylko na nagrody przewidziano 55 000zł”.
Kwota około 130 000 zł to łączne statutowe koszty działania Ogrodu, na które składają się: zużycie materiałów, energii i wody w domu działkowca,opłaty pocztowe, wynagrodenia za prace zlecone na terenie Ogrodu ( m.in., usuwanie podtopień, kopanie i czyszczenie rowów melioracyjnych, wycinka drzew na terenach wspólnych, koszenie działek nieużytkowanych pozostających w dyspozycji Ogrodu, koszenie terenu wspólnego, za prowadzenie kasy, za prowadzenie księgowości, za sprzątanie w domu działkowca, koszty dostarczania zawiadomień o walnym zebraniu do 2 840 członków PZD) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatki od wynagrodzeń za te prace, świadczenia i nagrody z tytułu pracy społecznej w Ogrodzie w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych przez członków Polskiego Związku Działkowców w tym przez funkcyjnych członków zarządu Ogrodu. Dodać należy, że wymienione wyżej świadczenia i nagrody są zwolnione od naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nieprawdą jest, że ” w 2015 r. tylko na nagrody przewidziano 55 000 zł”.
O wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na działalność statutową zarządów ROD w tym na świadczenia i nagrody dla członków PZD za pracę społeczną w organach ROD i nagród finansowych dla członków PZD pracującym społecznie na rzecz ROD, zawsze decydują członkowie PZD na corocznych walnych zebraniach w ROD. Uchwalając preliminarz finansowy min. postanawiają ile pieniędzy przeznaczają na świadczenia i nagrody. Kwota 55.000 zł. na rok 2015 została uchwalona przez walne zebranie członków PZD w ROD „Podzamcze”, jako łączna z przeznaczeniem na świadczenia i nagrody, a nie tylko na nagrody. Dodać przy tym należy, że na rok poprzedni tj. na 2014 r. walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD „Podzamcze”uchwaliło również łącznie kwotę 55 000 zł., która nie została wykorzystana w całości.
Nieprawdą jest, że dokumenty finansowe Ogrodu „winny być opublikowane na stronie internetowej”.
Takiego obowiązku dla rodzinnych ogrodów działkowych nie przewidują żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym prawa wewnątrzzwiązkowego. Należy przy tym wyjaśnić, że rodzinne ogrody działkowe bez względu na to przez jakie stowarzyszenie ogrodowe są prowadzone, według przepisów ustawy o rachunkowości są zaliczone do tzw. mikro firm i są zwolnione z obowiązku publikowania informacji finansowych. Prawo wglądu do dokumentów sprawozdawczych za dany rok ma każdy członek PZD. Natomiast prawo kontroli tych dokumentów wraz dokumentami źródłowymi przysługuje komisji rewizyjnej, którą wybrali członkowie PZD na walnym zebraniu w swoim ROD. Komisja rewizyjna w ROD jest organem niezależnym od zarządu ROD i zgodnie ze statutem PZD jest jedynym organem uprawnionym do prowadzenia działalności kontrolnej w tym finansowej w ROD.

Nie można czynić zarzutu z faktu, że „niektórzy z działaczy ROD Podzamcze zasiadają równocześnie we władzach Okręgu Sudeckiego w Szczawnie Zdroju”, bowiem działacze ci sami nie ” zasiedli” w tym Okręgu. Wybrali ich do władz okręgowych działkowcy na walnym zebraniu członków PZD w ROD „Podzamcze”, darząc ich tym samym mandatem zaufania do reprezentowania i działania w interesie ROD. Ponadto żadne przepisy prawa, tj. ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, statut PZD i ustawa Prawo o stowarzyszeniach, nie zakazują członkostwa w organach wyższego stopnia dla członków wchodzących w skład organów statutowych w ROD.
Nieprawdą jest, że – cyt. z artykułu ” Pod ten okręg (chodzi o Okręg Sudecki PZD)podlega 56 000 działek a mnożąc to przez 100 zł. składki, daje to łączną kwotę 5 600 000 zł.” Po pierwsze – składka członkowska w PZD nigdy nie wynosiła 100 zł. i nigdy nie była przekazywana w całości do okręgowych zarządów. Składka członkowska w 2014 r. wynosiła 0,19 gr od jednego m 2 użytkowanej działki, tj. przeciętnie ( w zależności od powierzchni działki użytkowanej przez członka PZD) 57 zł. rocznie z czego 35 % odprowadzano do okręgowych zarządów, pozostałe 65 % tej składki pozostawało w ROD. Po drugie – składki członkowskie pochodzą od członków PZD użytkujących działki, czyli od liczby działek faktycznie użytkowanych, a nie od liczby działek ogółem w ogrodach w tym działek wolnych – nieużytkowanych. Poza tym czytelnikom gazety „Nasz Region” należy wyjaśnić, że Polski Związek Działkowców jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków. Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych stowarzyszenia ogrodowe, w przeciwieństwie do innych stowarzyszeń, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, co oznacza, że ze swojej działalności nie osiągają one żadnych zysków. W tej sytuacji prawnej i faktycznej Polskiemu Związkowi Działkowców, jako samorządnej i samofinansującej się organizacji nie można czynić zarzutu nie trzymania się standardów transparentności, które obowiązują w innych stowarzyszeniach generujących zyski.
Nieprawdą jest, że w ROD „Podzamcze” kilkaset działek już nie jest opłacanych, zarosły trawą i że zostały one porzucone przez działkowców.
Na 2 550 wszystkich działek w Ogrodzie, wolnych działek tj. pozostających w dyspozycji zarządu Ogrodu jest 42, a nie kilkaset. Są to działki pozostawione przez działkowców, którzy zmienili miejsce zamieszkania i nie powiadomili o tym zarządu ROD. Stąd występują problemy, bowiem zarząd ROD nie jest właścicielem mienia działkowców i zgodnie z przepisami prawa musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie, aby działka stała się prawnie wolna i przyznana innej osobie. Liczba tych działek stopniowo zmniejsza się. W tej sytuacji nie słusznym jest przypisywać zarządowi ogrodu braku ręki dobrego gospodarza.
Uzupełnienia wymaga informacja autora artykułu „Zapłać…albo spalę ci altanę!”, zapisana w ramce kolorem czerwonym.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych rozdzieliła prawo do działki od członkostwa PZD. Jednak decydując się na rezygnację z członkostwa PZD działkowcy sami pozbawiają się prawa do udziału i decydowania o wszystkich sprawach w Ogrodzie. Nie będąc członkiem PZD nie mają prawa udziału w walnych zebraniach i konferencjach w ROD, nie mają prawa wybierać i być wybieranymi do organów w ROD. Mogą korzystać z działek, mają obowiązek przestrzegania Regulaminu ROD i obowiązek pokrywania kosztów funkcjonowania ogrodu w częściach przypadających na ich działki, stosownie do postanowień art. 33 ustawy o rod.

Ponadto skomentowania wymaga „apel do działkowców pani Urszuli”, zamieszczony w końcowej części artykułu „Zapłać…albo spalę ci altanę!”
Wypowiedź Pani Urszuli w odniesieniu do ” wielkich pieniędzy przeznaczanych ze składek na świadczenia finansowe i utrzymanie etatów PZD” wynika z nieprawdziwych informacji uzyskanych z tendencyjnie nierzetelnego źródła. Potwierdza to również treść w/w artykułu, który w każdym niemal wątku zawiera nierzetelne i pozbawione obiektywizmu informacje. Aby obiektywnie ocenić działalność struktur PZD trzeba w pierwszej kolejności mieć dobrą wiedzę komu i w jakim celu te struktury służą. Trzeba też wiedzieć jakie zadania wykonują za rodzinne ogrody działkowe, aby te nie musiały zatrudniać etatowych pracowników, których koszty zatrudnienia tj. wynagrodzenia za pracę plus koszty ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej, musieliby pokryć działkowcy. Ta wiedza jest łatwa do zdobycia, trzeba tylko chcieć po nią sięgnąć.