Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Zapytanie ofertowe – Sprzedaż rębaka

Zamawiający:
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy Podzamcze w Wałbrzychu Al. Podwale 3 , 58-316 Wałbrzych NIP 886 249 42 57
Opis przedmiotu zamówienia:
Sprzedaż rębaka do gałęzi wraz z dostawą z silnikiem diesla lub benzynowy o mocy minimum 65 KM. Podstawowe właściwości/wyposażenie zamawianego rębaka: Wydajność minimum 9 mp/h. Rozdrabnianie gałęzi o średnicy minimum 15 cm. Silnik o mocy minimum 65 KM. Zaczep kulowy do auta. Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupy.
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy/ dostawcy, spełniający poniższe warunki:

Kryteria oceny ofert: wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Najniższa cenna brutto: 90%

Najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach: 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Ocenie punktowej podlegać będą tylko oferty złożone we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie oraz odpowiadające treści zapytania ofertowego oraz złożone przez oferenta, który spełnia warunki określone
w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. 1. Punkty za kryterium cena: cena oferty najniższej/ cenę oferty badanej x 90%, 2.Punkty za kryterium okres gwarancji: czas trwania gwarancji oferty badanej/ najdłuższy czas trwania gwarancji x 10%, Ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową punktację. Punkty będą naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który: (1) wskazał najniższą cenę, (2) najdłuższy okres gwarancji. W przypadku braku możliwości wskazania zwycięskiej oferty, postępowanie zostanie powtórzone.

Termin składania ofert: 17 listopada 2022 r.

Zakres wykluczenia :
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. a
Informacja w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona:
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.
3. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Przewidywane, możliwe zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji : Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy zawartej z wykonawcą, w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zamówienia w terminie, których wykonawca lub zamawiający nie mogli przewidzieć np. wystąpienie warunków atmosferycznych w tym nietypowych dla danej pory roku warunków pogodowych (deszcz, śnieg, grad), wystąpienia siły wyższej, opóźnień w wykonywaniu danej maszyny przez producenta.
Tryb składnia ofert:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej/za pośrednictwem poczty e-mail[1] na adres wskazany poniżej.  
Ofertę należy złożyć adres: rod@pzdsudecki.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
  • informacje odnoszące warunków udziału w postępowaniu,
  • informacje odnoszące się do kryteriów oceny ofert,
  • wartość oferty brutto,
  • pozostałe elementy odpowiadające wymaganiom określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
  • wypełnione Oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik do zapytania ofertowego

Prezes Zarządu ROD

Piotr Piątek