Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

OGŁOSZENIE O I PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (21.03.2019 r.)

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe

Rodzinny Ogród Działkowy „Podzamcze” w Wałbrzychu

Al. Podwale 3, 58-316 Wałbrzych

tel. 74 847 57 51

e-mail: zarząd@rodpodzamcze.hb.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  1. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji domu działkowca.
  2. Wymiana poszycia dachu nad świetlicą domu działkowca.

Termin składania ofert: 05.04.2019 r.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub osobiście w biurze zarządu ROD w środy i czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00, piątki i soboty od godz. 09:00 do godz. 12:00

Wykonanie przedmiaru robót:

Osobiście w środy i czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00, piątki i soboty od godz. 09:00 do godz. 12:00.

Zadanie nr 1

Termomodernizacja domu działkowca ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu przy Al. Podwale 3 w Wałbrzychu. Zaplanowano: realizację komponentu termomodernizacyjnego, m.in. ocieplenie (termomodernizacja) obiektu, zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię. W ramach zadania, będą realizowane prace: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, montaż parapetów zewnętrznych, wykonanie podbitki dachu.

Zadanie nr 2

Wymiana pokrycia dachu nad świetlicą domu działkowca ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu przy Al. Podwale 3 w Wałbrzychu. Zaplanowano: wymianę pokrycia dachu (papa), wymiana blacharki oraz rynien deszczowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Na ofertę częściową składa się wyłącznie robota budowlana wyszczególniona w ramach ZADANIA 1 i ZADANIA 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na część zadania.

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

  1. 21Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
  2. UCHWAŁY NR 14/III/2015 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców