Rodzinny Ogród Działkowy "Podzamcze"

Jak ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu radzi sobie z usuwaniem odpadów z działek

ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu jest jednym z  największych Ogrodów w Polsce. Teren Ogrodu stanowi ponad 94 ha gruntu w jednym zwartym kompleksie, na którym urządzonych jest 2566 działek rodzinnych. Rzeczą oczywistą jest, że odpadów z działek jest bardzo dużo a najwięcej ściętych gałęzi ze wszystkich drzew i krzewów owocowych, ozdobnych i żywopłotów rosnących na działkach. Najwięcej odpadów z działek powstaje wiosną. Jest to okres kiedy w ROD jest duża rotacja działkowców. Nowi działkowcy po swoich poprzednikach urządzają działkę wg własnych upodobań i usuwają niemal wszytko co znajdowało się na działkach oraz w altanach. Wielokrotnie rozbierają również stare zniszczone altany i budują nowe.

Produkcja odpadów w tak dużym ROD jest olbrzymia, stąd na miejscach składowania odpadów w ROD powstają hałdy gałęzi i pozostałych odpadów, których nie sposób usunąć z dnia na dzień, zważywszy, że działkowcy nie są skorzy do segregowania odpadów. Koszty wywozu niesegregowanych odpadów z ROD kształtują się w granicach 30 000 zł miesięcznie, co oznacza, że każdy działkowiec musiałby ponosić roczną opłatę w wysokości niemal 160 zł. Natomiast konferencja w ROD „Podzamcze” uchwaliła na rok 2016 opłatę za usuwanie odpadów w wysokości 60 zł od użytkowanej działki przy założeniu, że odpady będą segregowane.

W tej sytuacji, aby usuwać śmieci z terenu ROD i zmieścić się w granicach środków pochodzących z opłat działkowców na na ten cel, Zarząd ROD dokonał zakupu rębaka do gałęzi. Rębak spalinowy marki „Agrinova Zakandara”, który rozdrabnia gałęzie o maksymalnej średnicy około 13 cm na wióry wielkości kory ogrodowej, kosztował ponad 30 000 zł. Środki na cen cel były zaoszczędzone przez Zarząd ROD na Funduszu Rozwoju.

 

Zakupiony rębak jest urządzeniem mobilnym – na czterech kołach i przystosowany do zaczepienia do samochodu. Ogród posiada własny samochód dostawczy marki Peugeot o pojemności bagażnika około 1300 litrów. Dzięki posiadaniu takiego sprzętu, zatrudnieni przez Zarząd ROD dwaj pracownicy przemieszczają się po terenie Ogrodu i rębakiem likwidują olbrzymie zwały gałęzi. Pocięte i rozdrobnione drewno jest załadowywane do bagażnika i składowane w miejscu do tego przeznaczonym, które chętnie jest zabierane przez działkowców na swoje działki i wykorzystywane m.in. jako ściółka, którą lubią niektóre rośliny i krzewy, w tym ozdobne.

Pozostałe odpady z działek segregują wymienieni wyżej dwaj pracownicy i ładują do kontenerów podstawianych przez firmę odbierającą odpady. Kontenery podstawiane są w jednym miejscu i odbierane 3 razy w tygodniu.

Ponadto dzięki posiadaniu samochodu i zakupionej w miesiącu maju br. przyczepy o pojemności ponad 3 tysięcy litrów, pozostałe odpady tzw. wielkogabarytowe w tym elementy rozebranych altan drewnianych i murowanych, szkło po rozebranych szklarniach, stare meble usunięte przez działkowców z altan a także odpady zielone, wywożone są przez ROD do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten udostępniła nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców miasta Gmina Wałbrzych.

Usuwanie odpadów z terenu dużego Ogrodu przy dysponowaniu ograniczonymi środkami pieniężnymi (których wysokość uchwalili delegaci na konferencji w ROD) jest problemem, którego bez posiadania odpowiedniego sprzętu i zatrudnionych pracowników przez Zarząd ROD, nie udałoby się opanować. Góry śmieci zalegałyby w Ogrodzie przez niemal cały rok a Ogród byłby nieustannie karany za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszt nakładanych kar ponosiliby wszyscy działkowcy ze środków pochodzących z opłat ogrodowych.

Dzięki rozwiązaniom zastosowanym przez Zarząd ROD odpady są sukcesywnie usuwane z miejsc wyznaczonych na ich składowanie i co istotne, koszty ich usuwania w tym koszty pracy zatrudnionych pracowników, koszty eksploatacji sprzętu, paliwa do samochodu, do rębaka, mieszczą się w środkach zebranych opłat na ten cel tj. w wysokości 60,00 zł. rocznie od użytkownika działki.

 

Nie mniej jednak zarówno Zarząd ROD, jak i wielu działkowców mają inne spojrzenie na usuwanie odpadów z terenu ROD, ponieważ słusznie zwracają uwagę także na porządek i estetykę Ogrodu zwłaszcza po wolnych sobotach i niedzielach. Wówczas to przy sprzyjającej pogodzie na terenie działek przebywa po kilka tysięcy osób w tym wielu mieszkańców odwiedzających swoich znajomych działkowców. Po takich dniach posprzątane miejsca przeznaczone na składowanie odpadów z działek znowu zamieniają się duże zwały śmieci i praca nad ich likwidacją zaczyna się od początku.

Czy uda się kiedykolwiek doprowadzić do sytuacji, aby śmieci z Ogrodu były usuwane z większą niż dotychczas częstotliwością, która zapewniłaby aby miejsca przeznaczone na ich składowanie nie były przepełnione? To wszystko zależy od samych działkowców tj. od sposobu w jaki pozbywają się odpadów ze swoich działek a przede wszystkim od ich decyzji, jaką podejmą na konferencji ROD w zakresie opłat ogrodowych w tym na usuwanie odpadów.

Zarząd ROD „Podzamcze”
w Wałbrzychu